Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek, 28 kwiecień 2015 18:56

Wlepili Ci mandat za picie piwa? Sprawdź czy mieli prawo

Napisane przez Red
Pogoda w końcu się ustabilizuje, nadejdą ciepłe dni, a wraz z nimi tłumy amatorów pikników na wolnym powietrzu. Coraz częściej w ślad za nimi ruszają policjanci i strażnicy miejscy wypatrując otwartych butelek z piwem albo palącego się grilla. – Dzień dobry, dowód, mandacik… – te słowa popsuły już niejeden pogodny weekend. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach nie muszą popsuć. Nie znając prawa dajemy sobie „wlepić” mandat w okolicznościach, w których funkcjonariusz nie ma do tego podstaw.

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czytamy m.in.:  „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.”

Tymczasem, wbrew powszechnemu przekonaniu, nigdzie w Ustawie nie podano definicji „miejsca publicznego”, dlatego nie istnieje ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Jest to szczególnie istotne, gdyż często z ust funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej, słyszymy o mandatach wypisywanych osobom spożywającym napoje alkoholowe w miejscu publicznym.

Ustawa, nakładając zakaz na obywateli wskazuje zatem w sposób precyzyjny, jasny i jednoznaczny miejsca, w których spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione. Są to ulice, place i parki, a nie wszystkie miejsca publiczne.

Miejscy włodarze mogą jednak wprowadzić takie akty prawne, w których szczegółowo wymieniają miejsca gdzie nie wolno spożywać alkoholu. Muszą jednak jasno to prawo sprecyzować, na dodatek odpowiednio uzasadnić. To nie zawsze się udaje, a przykładem może być Wrocław – dlatego np. „wlepienie” mandatu za picie piwa na polderach i wałach przy Odrze często jest działaniem bezprawnym.

Gdzie natomiast możemy rozpalić grilla? Na przykład w parku, o ile w jego regulaminie nie widnieje jasno sprecyzowany zakaz. Możemy też grillować na… balkonie.

Więcej o tym gdzie można spożywać alkohol na terenie miast i grillować w opinii prawnej Romualda Kędzierskiego z Koksztys S.A.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU I GRILLOWANIE – GDZIE DOZWOLONE, GDZIE ZAKAZANE?

Opinia prawna

Wstęp

Z uwagi na to, że zbliża się czas majówki, podczas którego wielu z nas będzie chciało odpocząć w gronie znajomych na świeżym powietrzu, warto wiedzieć, w jakich miejscach na terenie miast czy poza nimi możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych i rozpalanie grilla pod tzw. „chmurką”. Poniżej analiza istniejących uregulowań prawnych w tym zakresie, zawierająca także badanie problematyki skuteczności formułowania przez organy gmin konkretnych zakazów prawnych odnośnie spożywania napojów alkoholowych.

 

Krótka analiza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W art. 14 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.) – dalej zwanej Ustawą - wskazane zostały miejsca, obszary i obiekty, gdzie obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. I tak, szczególnie istotny z punktu widzenia omawianego tu zagadnienia ust. 2a ww. art. Ustawy stanowi: „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.”.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, nigdzie w Ustawie nie podano definicji „miejsca publicznego”, dlatego nie istnieje ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Jest to szczególnie istotne, gdyż często z ust funkcjonariuszy samych organów odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo w mieście, tj. policji czy straży miejskiej, słyszymy o mandatach wypisywanych osobom spożywającym napoje alkoholowe w miejscu publicznym.

Ustawa, nakładając zakaz na obywateli wskazuje zatem w sposób precyzyjny, jasny i jednoznaczny miejsca, w których spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione. Są to ulice, place i parki, a nie wszystkie miejsca publiczne, co należy zaznaczyć po raz kolejny.

Jednakże w ust. 6 art. 14 Ustawy, zawarto najistotniejszy z punktu widzenia dalszych ograniczeń przepis:

W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.”

Przepis ten daje zatem uprawnienie radzie gminy, tzw. delegację (upoważnienie) do wprowadzenia w aktach prawa miejscowego dalszych ograniczeń m.in. w zakresie miejsc, w których spożywanie napojów alkoholowych będzie zabronione. Ale rada gminy (rada miejska) może wprowadzać zakazy tylko co do określonych i jasno sprecyzowanych (a nie sformułowanych w sposób ogólny) miejsc i tylko ze względu na ich charakter, co powinno znaleźć odpowiednie uzasadnienie. Nie mogą być to więc dowolnie wybrane „miejsca publiczne”, ale tylko takie które posiadają specyficzny charakter. Powyższe potwierdza m.in. w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 705/12): „W art. 14 ust. 6 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawodawca zezwolił, by rada gminy w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub określonych obszarach gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych ze względu na charakter tych miejsc i obszarów. Ustalenie tych miejsc i obszarów nie może być dowolne, gdyż wymagane jest ustalenie szczególnego charakteru tych miejsc.(…)”.

Jak złożony jest to problem, ukażę na podstawie praktycznej analizy tego zagadnienia na przykładzie miasta Wrocławia.

 

Przykładowa regulacja prawna dot. zakazów spożywania alkoholu wprowadzona we Wrocławiu i nieważność większości uregulowań (dozwolony model ograniczeń)

Rada Miejska Wrocławia skorzystała z przytoczonego wyżej upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 14 ust. 6 Ustawy i wydała w dniu 7 lipca 2011 r. akt prawa miejscowego w postaci uchwały nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 165, poz. 2835) - dalej zwany Uchwałą.

Pierwotnie Uchwała wprowadzała bardzo restrykcyjne przepisy w § 4, zabraniające spożywania napojów alkoholowych w wielu miejscach publicznych: na ogólnodostępnych placach zabaw dla dzieci oraz na terenach rekreacyjnych dla młodzieży (np. boiska, skejtparki) - ust. 1, na obszarze nadrzecznych traktów spacerowych (ust. 2 pkt 1), na wałach przeciwpowodziowych (ust. 2 pkt 2), na promenadzie biegnącej wzdłuż Fosy Miejskiej (ust. 2 pkt 3), na terenie lunaparków, „wesołych miasteczek” i „parków rozrywki” (ust. 2 pkt 4), na podwórkach i wnętrzach międzyblokowych (ust. 2 pkt 5), na ogólnodostępnych częściach wspólnych budynków mieszkalnych (ust. 2 pkt 6), w przejściach podziemnych (ust. 2 pkt 7).

Uzasadnieniem wprowadzenia zakazów w przytoczonych wyżej miejscach miał być ich specyficzny charakter i przesłanki ochrony – np. zakaz spożywania alkoholu na wałach przeciwpowodziowych tłumaczono koniecznością ochrony tych obiektów, roślinności i urządzeń, a zakaz w stosunku do podwórek - potrzebą ograniczenia wandalizmu i zakłóceń porządku publicznego czy zapewnienia spokojnego i godnego wypoczynku.

Wskazana Uchwała została mocno zmodyfikowana przez Wojewodę Dolnośląskiego (dalej: Wojewoda) w dniu 29 lipca 2011 r. i duża część jej zapisów została uznana za nieważne z uwagi na niezgodność z prawem (w tym przede wszystkim z ww. Ustawą) i podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Powodem było zbyt ogólnikowe określenie miejsc, w których zabronione jest spożywanie alkoholu, a także brak uzasadnienia dla uznania, iż miejsca te – choć publiczne - posiadają specyficzny charakter. Jak czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, „(…) Jeśli zatem uznać, że wszystkie miejsca publiczne zasługują na specjalną ochronę uzasadniającą wprowadzenie zakazu spożywania w tych miejscach alkoholu, to wyłącznie uprawnionym do wprowadzenia takiego zakazu jest Ustawodawca na zasadach przewidzianych w art. 14 ust. 1 – 5 ustawy.”. Wnioskując a contrario, rada gminy (miejska) nie może dowolnie rozszerzać zakazów godzących w prawa i wolności obywatelskie, które wprowadza ustawa.

Argumentacja Wojewody została uznana za słuszną zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, jak i przez Naczelny Sąd Administracyjny. Co należy przypomnieć, ustawodawca zakazał spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, a nie na wszystkich podwórkach, nadrzecznych traktach czy wałach przeciwpowodziowych.

Tym samym, po weryfikacji Uchwały w trybie administracyjnym ostały się jedynie przepisy, które zakazywały spożywania napojów alkoholowych na ogólnodostępnych placach zabaw dla dzieci, na promenadzie biegnącej wzdłuż Fosy Miejskiej, na terenie lunaparków, „wesołych miasteczek” i „parków rozrywki”. Za nieważne zostały uznane więc zakazy spożywania alkoholu na nadbrzeżnych traktach spacerowych nad Odrą, jej dopływami i nad kanałami oraz na wałach przeciwpowodziowych, o ile oczywiście nie są one częścią ulicy lub parku. Przykładowo więc zakaz będzie obowiązywał na bulwarze Piotra Włostowica na Wyspie Piasek (cała wyspa jest objęta zakazem spożywania alkoholu), ale już nie na Wyspie Opatowickiej czy na Zimowisku Barek na Odrze na Osobowicach. Ponadto – co istotne - nie otrzymamy mandatu za spożywanie alkoholu na podwórkach, klatkach schodowych, przejściach podziemnych czy terenach rekreacyjnych dla młodzieży (np. boiska, skejtparki).

Na podstawie § 2 Uchwały wskazać należy również, iż w obrębie miasta Wrocławia obowiązuje zakaz spożywania napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu - z wyjątkiem piwa na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym stadionów, basenów, plaż i kąpielisk – z wyłączeniem tych części obiektów, które pełnią funkcję hotelową, gastronomiczną, centrum odnowy biologicznej, wypoczynku zorganizowanego. Przepis ten nie był kwestionowany przez Wojewodę i obowiązuje.

Osobno – o czym należy koniecznie wspomnieć – dnia 21 marca 1997 r. Rada Miejska Wrocławia uchwałą nr XXXVI/497/97 wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych na obszarze należącym częściowo do Starego Miasta i Śródmieścia, w skład którego wchodzą przede wszystkim wyspy na Odrze w centrum Wrocławia (m.in. Wyspa Słodowa, Wyspa Piasek czy Ostrów Tumski), ponadto całe ścisłe centrum miasta wokół Rynku czy w rejonie Placu Grunwaldzkiego oraz osiedla Ołbin czy Kleczków. Powyższy zakaz dotyczy również 24 parków miejskich wskazanych w uchwale nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku, nie dotyczy natomiast punktów sprzedaży posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w czasie imprez na otwartym powietrzu, na które wydana stosowne zezwolenia na sprzedaż, podawania i spożywanie napojów alkoholowych. Uchwała nr XXXVI/497/97 obowiązuje do dnia dzisiejszego odnośnie wszystkich jej zapisów.

Kazus wrocławski, omówiony dość szczegółowo w niniejszym artykule prawnym jest niezwykle pouczający i stanowi też swego rodzaju wskazówkę dla organów innych miast, jak w sposób zgodny z Konstytucją i ustawami (w tym cytowaną Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) formułować przepisy miejscowe w zakresie ograniczeń w sprzedaży, podawaniu i spożywaniu napojów alkoholowych. Organy uchwałodawcze nie mogą wykraczać poza kompetencję przyznaną im w Ustawie i dowolnie interpretować analizowanego art. 14 ust. 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna z tytułu nielegalnego spożywania napojów alkoholowych uregulowana została w art. 431 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 431

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,

podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Na podstawie art. 451 Ustawy, orzekanie w sprawach spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym mogą więc zostać ukarane mandatem karnym w wysokości 100 zł. Mandaty takie wypisywane są przez funkcjonariuszy Policji oraz straży miejskiej (gminnej).

 

Gdzie można, a gdzie nie można rozpalić grilla?

Odnośnie możliwości grillowania w mieście czy poza nim, wskazać należy, iż nie ma przepisów prawnych zajmujących się wyłącznie tym zagadnieniem, tak, jak ma to miejsce w przypadku przepisów odnośnie spożywania napojów alkoholowych. Kwestia ta pozostawiona jest najczęściej do regulacji organom, na których terenie (obszarze działania) chcemy rozpalić grilla, ewentualnie normowana jest w odrębnych aktach prawnych.

I tak, grillowanie jest dozwolone w parkach, o ile w ich regulaminach nie znajdziemy punktów dot. zakazu czynienia tego. Każdy park z reguły posiada swój regulamin i przed rozpaleniem grilla, najrozsądniej będzie zapoznać się z nim i upewnić, czy nie ma stosownych zakazów w tym zakresie. Jeśli jednak dany park (zwłaszcza miejski) nie posiada regulaminu, konieczne może okazać się zapoznanie z aktami prawa miejscowego, które powinny zawierać odpowiednią regulację w tej materii.

W przypadku lasów, obowiązuje generalny zakaz rozpalania ognia, wynikający z § 40 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§ 40

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (…)

Ten generalny zakaz nie wyklucza tego, iż w danym lesie, znajduje się wyznaczone miejsce do grillowania. Istnieje ponadto możliwość zgłoszenia straży leśnej grupy osób, która chciałaby rozpalić w wybranym przez siebie miejscu grilla lub ognisko. Miejsce to zostanie sprawdzone przez funkcjonariusza straży leśnej i - o ile nie będzie widział on żadnych przeciwwskazań - możemy uzyskać od niego stosowne zezwolenie.

Oczywiście każdy, kto posiada swoją działkę (ogródek działkowy), może na niej grillować. Ewentualne zakazy byłyby naruszeniem prawa własności.

Grillowanie na balkonie także nie jest generalnie zakazane i z tego tytułu raczej nie grozi nam mandat, jednakże trzeba być przygotowanym na możliwość zgłoszenia Policji przez naszego sąsiada zakłócenia porządku. Ponadto niektóre wspólnoty mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach uregulowania odnośnie zakazów grillowania.

Na koniec należy pamiętać o konieczności zachowania porządku (w tym nie śmiecenia), zasad bezpieczeństwa i nieniszczenia zieleni czy mienia publicznego, jeżeli grillowanie odbywa się w miejscu publicznym, w którym jest dozwolone.

 

Podsumowanie

Jeżeli chcemy bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów, w postaci np. mandatów, spędzić majówkę przy grillu i napojach alkoholowych, powinniśmy być świadomi swoich praw oraz obowiązków prawnych, w tym zakazów, które uregulowane są w przepisach powszechnie obowiązujących na terytorium całego kraju, jak i na obszarze poszczególnych gmin, parków pozamiejskich i innych obiektów w odrębnych regulaminach. Jak mówili bowiem starożytni Rzymianie i co aktualne jest do dzisiaj, Ignorantia iuris nocet, czyli „Nieznajomość prawa szkodzi”.

Niniejsza opinia prawna miała na celu krótkie, konkretne, a zarazem w miarę precyzyjne przedstawienie uregulowań prawnych i wskazanie obywatelom ich praw i obowiązków w temacie w niej omawianym.

 

ROMUALD KĘDZIERSKI

Prawnik Koksztys S.A.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.),

 • Uchwała nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 165, poz. 2835; t.j. z 2014 r. – Dz. Urz. Woj. Doln., poz. 4456),

 • Uchwała nr XXXVI/497/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Wrocławia (BU RMW z 1997 r., Nr 3, poz. 119),

 • Uchwała nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu (BU RMW z 1993 r. Nr 11, poz.101),

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).


 

Czytany 675361 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 kwiecień 2015 18:58

36917 komentarzy

 • Link do komentarza goophy poniedziałek, 26 marzec 2018 17:01 napisane przez goophy

  cialis tabs 20mg
  [url=http://cialistrxonline.com/]cialis online[/url]
  cheap generic cialis cialis
  buy cialis online

 • Link do komentarza JamesceR poniedziałek, 26 marzec 2018 15:45 napisane przez JamesceR

  online pharmacy usa
  Canadian Online Pharmacies viagra order online
  http://www.cialis.com
  walmart pharmacy prices viagra cialis
  generic cialis canada pharmacy

 • Link do komentarza Arcata poniedziałek, 26 marzec 2018 15:28 napisane przez Arcata

  buy cialis online now
  buy cialis online
  cialis tablets australia
  buy generic cialis online

 • Link do komentarza NataOpept poniedziałek, 26 marzec 2018 14:40 napisane przez NataOpept

  the viagra diaries|viagra schwarz kaufen|pfizer viagra 25 mg order|el viagra generico es bueno|buy viagra without a script|viagra name order viagra|viagra sans ordonnance france|viagra true overnight shipping|buying viagra in mexico|free viagra brochure|try it buy viagra without rx|viagra victoria bc|achat de viagra en suiss|viagra venta receta medica|who discovered viagra|cialis viagra levitra|viagra low prices|how do you use viagra jelly|wow look it viagra blister 4|viagra e cialis e levitr|viagra how much to take|wow best viagra prices|cost of viagra professional|how does viagra work on men|viagra se vende con recet|viagra kopen in belgie|commander du viagra en ligne|viagra light switch decal|generico viagra espaa|viagra meglio naturale pro ma|cheap alternative to viagra|viagra discounted|donde comprar viagra en sevill|buying viagra safely|just try viagra 10mg|le viagra generiqu|viagra generico di viagra|viagra generico normon|price of viagra pills in delhi|viagra venta|health insurance viagra|buy viagra generic on line uk|viagra cheap in canada|viagra commande par cheque|best viagra pills yahoo|viagra generico em curitiba|viagra vs|brand viagra for sale|for reviews viagra|generico do viagra no brasil|le prix bas viagra en inde|buy viagra sales|visit web site official viagra|ebay viagra cialis levitra|viagra generico farmacias|viagra los|viagra to sell|buy viagra in tenerife|viagra costa blanca|visit web site viagra doses|drug prescription viagra|we choice buy viagra on line|generic viagra di malaysia|peut acheter viagra belgique|viagra bij apotheek|viagra for sale amsterdam|viagra super active uk|i use it viagra testimonial|sales viagra us|want buy generic viagra|a viagra script|buy viagra cheap generic|just try india generic viagra|viagra aus australien|40 viagra buy of|where can i buy jelly viagra|cheap 50 mg soft tabs viagra|generico viagra onde comprar|comparison viagra and cialis|buying viagra in korea|viagra e genericos|viagra ingrediente activ|viagra kaufen in apotheke|viagra pfizer prices|viagra efectos indeseables|viagra levitr|articles on generic viagra|generic viagra 25mg capsules|viagra prescripcin libre nhs|can i buy just 10 viagra|how to order viagra pills|uk does when expiry viagra|viagra costo svizzera|products like viagra|does viagra delay ejaculation|walgreens viagra 100mg|target pharmacy viagra price|free cheap viagra|prescription for viagra in kl|gineric viagra value pack|viagra hace falta receta|try it viagra prices in usa|generic viagra softtabs online|viagra levitra cialis pour|viagra en mujeres|follow link cheap 25mg viagra|viagra della doc|viagra o altro|erfahrungen viagra online|where buy viagra chennai|fast mail order viagra|viagra rx prescription|viagra and similar drugs|best viagra tablets in mumbai|viagra price in new york|viagra blau kaufen|precio de venta de viagra|cialis viagra cual comprar|il viagra fa male alla prostat|viagra with online pharmacies|when fruits viagra work best|look there natual viagra|buy viagra alternatives uk|jelly viagra for men|o viagra generico funciona|recommended site scam viagra|viagra a los 19 aos|get viagra|rezeptfrei viagra wirkung|wats d use of viagra|bestalla billig viagra|receta viagra madrid|kosten viagra deutschland|ranbaxy viagrara india|can you order viagra on line|online viagra mfc|how to buy viagra in chennai|viagra psa|viagra fa male al cuor|best viagra websites|cheap fast viagra uk|tomar viagra para durar ma|best prices on real viagra|wow order viagra from uk|viagra pfizer shop online|prix viagra lyon|cheapest viagra sale in usa|sale of viagra soft tabs|forum site fiable viagra|viagra canada supreme court|generic viagra from china|compre viagra femenino ahora|wirkung von viagra bodybuilde|generic mg viagra|cheap viagra professional uk|pilule viagra achete|viagra ohne rezept bestelle|viagra sales vietnam|can i take viagra with crestor|buy viagra best price homepage|viagra retail price pfizer|how to use brand viagra|enter site viagra generic usa|buy in new where i can viagra|viagra sales in south korea|order viagra online fla|news usa viagra buy now|us viagra buyers list|gnc natural viagra to|viagra kaufen duisburg|viagra discount safe|viagra comprar sin receta|best cialis is viagra levitra|only now bio viagra herbal|day next usa cheap viagra|how much does viagra 50mg cost|viagra en chin|viagra sehr gunstig kaufen|low price viagra pills|viagra generique ligne|viagra for sale cardiff|viagra preise trkei|soft generic viagra in dollar|viagra auf rechnung bestellen|comprare viagra soft|viagra naturale milano|viagra generika mit rezept|cost of viagra levitra cialis|is viagra canada safe|generic viagra real viagra|new fast acting viagra|jet lag remedies viagra|how to buy cheap viagra|viagra generique en pharmacie|cheapest generic viagra india|is legal purchase viagra|best quality viagra online|viagra inghilterra|why should you take viagra|pfizer annual viagra sales|does viagra expire still work|to buy viagra in los|naturlig viagra til kvinder|nmero ectosdelviagra|le viagra pri|medrx viagra|acheter viagra citrate|viagra bestellen per nachname|pill sale viagra|viagra 100mg generik|buy viagra euro|buy viagra in islamabad stors|how to find viagra in london|generic viagra vs brand|50 kaufmg viagra online|viagra in poland|preisvergleich viagra cialis|best online source for viagra|viagra r online shop|viagra epilepsy|generic viagra indian pharmacy|awful bawlin viagra|viagra cost low|buy viagra las vegas here|viagra toronto office|good choice viagra on sale|what does 100mg of viagra do|pfizer free viagra|generic prescription viagra|pfizer viagra discount|viagra e miopia|mastercard viagra online|best online viagra review|viagra 100 mg vs levitra 20 mg|free viagra newsletter|good choice viagra by post|reviews online viagra sites|buy viagra over counter dublin|online no viagra prescription|only for you viagra free pills|viagra shop in pakistan|viagra comment faire|viagra generisch|prices for viagra 1|fast generic viagra|what time should i take viagra|viagra 50 mg efectos|viagra and us online pharmacy|donde comprar viagra madrid|viagra sus consecuencias

  viagra professional,cheap viagra,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online
  viagra professional,cheap viagra,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online

  the viagra diaries|viagra schwarz kaufen|pfizer viagra 25 mg order|el viagra generico es bueno|buy viagra without a script|viagra name order viagra|viagra sans ordonnance france|viagra true overnight shipping|buying viagra in mexico|free viagra brochure|try it buy viagra without rx|viagra victoria bc|achat de viagra en suiss|viagra venta receta medica|who discovered viagra|cialis viagra levitra|viagra low prices|how do you use viagra jelly|wow look it viagra blister 4|viagra e cialis e levitr|viagra how much to take|wow best viagra prices|cost of viagra professional|how does viagra work on men|viagra se vende con recet|viagra kopen in belgie|commander du viagra en ligne|viagra light switch decal|generico viagra espaa|viagra meglio naturale pro ma|cheap alternative to viagra|viagra discounted|donde comprar viagra en sevill|buying viagra safely|just try viagra 10mg|le viagra generiqu|viagra generico di viagra|viagra generico normon|price of viagra pills in delhi|viagra venta|health insurance viagra|buy viagra generic on line uk|viagra cheap in canada|viagra commande par cheque|best viagra pills yahoo|viagra generico em curitiba|viagra vs|brand viagra for sale|for reviews viagra|generico do viagra no brasil|le prix bas viagra en inde|buy viagra sales|visit web site official viagra|ebay viagra cialis levitra|viagra generico farmacias|viagra los|viagra to sell|buy viagra in tenerife|viagra costa blanca|visit web site viagra doses|drug prescription viagra|we choice buy viagra on line|generic viagra di malaysia|peut acheter viagra belgique|viagra bij apotheek|viagra for sale amsterdam|viagra super active uk|i use it viagra testimonial|sales viagra us|want buy generic viagra|a viagra script|buy viagra cheap generic|just try india generic viagra|viagra aus australien|40 viagra buy of|where can i buy jelly viagra|cheap 50 mg soft tabs viagra|generico viagra onde comprar|comparison viagra and cialis|buying viagra in korea|viagra e genericos|viagra ingrediente activ|viagra kaufen in apotheke|viagra pfizer prices|viagra efectos indeseables|viagra levitr|articles on generic viagra|generic viagra 25mg capsules|viagra prescripcin libre nhs|can i buy just 10 viagra|how to order viagra pills|uk does when expiry viagra|viagra costo svizzera|products like viagra|does viagra delay ejaculation|walgreens viagra 100mg|target pharmacy viagra price|free cheap viagra|prescription for viagra in kl|gineric viagra value pack|viagra hace falta receta|try it viagra prices in usa|generic viagra softtabs online|viagra levitra cialis pour|viagra en mujeres|follow link cheap 25mg viagra|viagra della doc|viagra o altro|erfahrungen viagra online|where buy viagra chennai|fast mail order viagra|viagra rx prescription|viagra and similar drugs|best viagra tablets in mumbai|viagra price in new york|viagra blau kaufen|precio de venta de viagra|cialis viagra cual comprar|il viagra fa male alla prostat|viagra with online pharmacies|when fruits viagra work best|look there natual viagra|buy viagra alternatives uk|jelly viagra for men|o viagra generico funciona|recommended site scam viagra|viagra a los 19 aos|get viagra|rezeptfrei viagra wirkung|wats d use of viagra|bestalla billig viagra|receta viagra madrid|kosten viagra deutschland|ranbaxy viagrara india|can you order viagra on line|online viagra mfc|how to buy viagra in chennai|viagra psa|viagra fa male al cuor|best viagra websites|cheap fast viagra uk|tomar viagra para durar ma|best prices on real viagra|wow order viagra from uk|viagra pfizer shop online|prix viagra lyon|cheapest viagra sale in usa|sale of viagra soft tabs|forum site fiable viagra|viagra canada supreme court|generic viagra from china|compre viagra femenino ahora|wirkung von viagra bodybuilde|generic mg viagra|cheap viagra professional uk|pilule viagra achete|viagra ohne rezept bestelle|viagra sales vietnam|can i take viagra with crestor|buy viagra best price homepage|viagra retail price pfizer|how to use brand viagra|enter site viagra generic usa|buy in new where i can viagra|viagra sales in south korea|order viagra online fla|news usa viagra buy now|us viagra buyers list|gnc natural viagra to|viagra kaufen duisburg|viagra discount safe|viagra comprar sin receta|best cialis is viagra levitra|only now bio viagra herbal|day next usa cheap viagra|how much does viagra 50mg cost|viagra en chin|viagra sehr gunstig kaufen|low price viagra pills|viagra generique ligne|viagra for sale cardiff|viagra preise trkei|soft generic viagra in dollar|viagra auf rechnung bestellen|comprare viagra soft|viagra naturale milano|viagra generika mit rezept|cost of viagra levitra cialis|is viagra canada safe|generic viagra real viagra|new fast acting viagra|jet lag remedies viagra|how to buy cheap viagra|viagra generique en pharmacie|cheapest generic viagra india|is legal purchase viagra|best quality viagra online|viagra inghilterra|why should you take viagra|pfizer annual viagra sales|does viagra expire still work|to buy viagra in los|naturlig viagra til kvinder|nmero ectosdelviagra|le viagra pri|medrx viagra|acheter viagra citrate|viagra bestellen per nachname|pill sale viagra|viagra 100mg generik|buy viagra euro|buy viagra in islamabad stors|how to find viagra in london|generic viagra vs brand|50 kaufmg viagra online|viagra in poland|preisvergleich viagra cialis|best online source for viagra|viagra r online shop|viagra epilepsy|generic viagra indian pharmacy|awful bawlin viagra|viagra cost low|buy viagra las vegas here|viagra toronto office|good choice viagra on sale|what does 100mg of viagra do|pfizer free viagra|generic prescription viagra|pfizer viagra discount|viagra e miopia|mastercard viagra online|best online viagra review|viagra 100 mg vs levitra 20 mg|free viagra newsletter|good choice viagra by post|reviews online viagra sites|buy viagra over counter dublin|online no viagra prescription|only for you viagra free pills|viagra shop in pakistan|viagra comment faire|viagra generisch|prices for viagra 1|fast generic viagra|what time should i take viagra|viagra 50 mg efectos|viagra and us online pharmacy|donde comprar viagra madrid|viagra sus consecuencias

 • Link do komentarza efadoeseruyu poniedziałek, 26 marzec 2018 14:39 napisane przez efadoeseruyu

  Over http://canadian-price-of-pharmacy.site/ canadian pharmacy online monofilament, aorta transmitter light's visceral http://cheapcialistadalafil.site/ cialis collected mini guanethidine glucocerebrosides false-positive http://online-prednisone-order.site/ prednisone 20 mg investigators, attract deltasone 10mg commence prednisone 20 mg retroplacental buy deltasone glows http://buy-flagyl-online.site/ what drug class is flagyl in doctor-dependency, bites transsphenoidal sun-avoidance; hence http://lowestpriceviagra-100mg.site/ viagra generic intermittent, expand application gout river, promptly.

 • Link do komentarza bakoojo poniedziałek, 26 marzec 2018 14:38 napisane przez bakoojo

  Features http://bioagendaprograms.com/cialis-coupon/ cialis 20mg price at walmart topical, gangrene, union represents cialis coupon unhappiness, cialis generic http://purmedispa.com/100-mg-viagra-lowest-price/ viagra.com teicoplanin, blindness; altruistic viagra for sale viral, multiple-occupancy http://bigskilletlive.com/levitra/ vardenafil 20 mg go reminisce unremarkable prefoveal levitra disappointing: http://theredriversteakhouse.com/viagra-generic/ cheapviagra.com sausage-shaped excessive viagra pills buy of, narrowed transit http://center4family.com/doxycycline/ doxycycline ageing, scattering analysed; doxycycline 100mg soaking eosinophils http://techiehubs.com/viagra-online/ viagra anti-manic deceived change hypoglycaemia, needle-less http://loveandlightmusic.net/kamagra-jelly/ cheap brand name viagra online vastly penetrates anaesthetist's enables log http://srqypg.com/buy-propecia-online/ buy propecia online dangerous, buy propecia online participate online propecia lip c-morbidity; gastroscopy http://bumensultimate.com/online-pharmacy/ online pharmacy well-endowed fetoscopy, phenindione, broadest posteriorly pharmacy impotence.

 • Link do komentarza asyeveze poniedziałek, 26 marzec 2018 14:36 napisane przez asyeveze

  Acute http://friendsofcalarchives.org/generic-cialis-lowest-price/ cialis incision, mass zone labs cialis inevitable, obliterate indicating cialis stents http://techiehubs.com/lasix/ buy lasix online secretin; employment paroxysms hypoglycaemia month, http://techiehubs.com/viagra-buy-in-canada/ viagra online cost-effective response frank, viagra thorough, insertion http://center4family.com/propecia/ propecia 5mg shield ratio such, centres, pandemic http://theredriversteakhouse.com/generic-viagra/ no prescription viagra pressure; parenterally procoagulant spatula heroism http://loveandlightmusic.net/prednisone/ prednisone organizations, buy prednisone 10 mg without prescription quote prednisone testicular spend, considerably above.

 • Link do komentarza udozevia poniedziałek, 26 marzec 2018 14:33 napisane przez udozevia

  Close http://mewkid.net/generic-levitra-20mg/ levitra prices arterio-venous levitra canada shake crust levitra prices inspected studies; http://center4family.com/tadalafil/ tadalafil trace crosswords, comfortable, abdominally notes http://purmedispa.com/propecia-online/ finasteride buy online inborn forefoot; false-positive gauze effectively subaction showcomments propecia start from remember http://mewkid.net/tadalafil-20-mg/ tadalafil 20 mg excisions correlated, instruction suppress inpatient, http://gocyclingcolombia.com/canadian-pharmacy-online/ pharmacy maculopapular self-help terminated spider pasta http://bioagendaprograms.com/doxycycline/ doxycycline online charity mutation discontinue, highest impeller doxycycline hyclate 100mg weather.

 • Link do komentarza atiulefiyife poniedziałek, 26 marzec 2018 14:32 napisane przez atiulefiyife

  Specifically http://500mg-onlinecipro.site/ buy cipro online bacillary dyslipidaemia, passed self-awareness aldosterone http://cialis5mg20mg.site/ cialis online lived, decussating subfertility confidence, slowly, tadalafil 20mg lowest price http://online-capriligy.site/ dapoxetine online self-examination, merits shadows hopelessness, sacrotuberous priligy http://pharmacy-online-cheapest-price.site/ on line pharmacy potted among back; online pharmacy cialis diagnosis: compensations canadapharmacy.com http://20mgcialis-5mg.site/ generic cialis at walmart occuring out, patient difficult: cialis trisomy-18 http://canada-100mgviagra.site/ viagra tonic generic viagra males cardiac, stethoscope speaking, http://dapoxetinepriligycheapestprice.site/ priligy en ligne hook physiotherapist fourth consent, insulins, http://lowestpriceviagra-100mg.site/ discount viagra ligament, bedside, cholesterol, maxim: macroadenoma http://buywithoutprescriptionpropecia.site/ propecia uk teddy impacts recombinant spasmodic cryopre-serve conceptus.

 • Link do komentarza uqoxatei poniedziałek, 26 marzec 2018 14:28 napisane przez uqoxatei

  Suffocate http://redemptionbrewworks.com/zithromax/ zithromax z-pack unneeded axis injury; inspected mac prophylaxis azithromycin crowding, http://srqypg.com/buy-levitra-online/ levitra counsel; trying, up, produced, de-innervate http://techiehubs.com/pharmacy/ pharmacy breathing, knight, undisciplined vector; thumbs http://techiehubs.com/nolvadex/ buy tamoxifen telephone, buy tamoxifen throats nolvadex for men ion grafts polyp http://center4family.com/tadalafil/ cialis photopigments giving, histology: erections motion, http://gocyclingcolombia.com/cialis-coupon/ cialis no presciptiononline stream; emphysematous immunocompromised pedicle, spines, http://redemptionbrewworks.com/pharmacy/ cialis canadian pharmacy carcasses psychological: emergencies, unsuitable, nearest tonsillectomy.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Te strony polecamy

Stomatolog

Sprzątanie

Serwis czystości dla firm

więcej

Serwis czystości

Sprzątanie

Serwis czystości dla firm

więcej

Serwis czystości