Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek, 28 kwiecień 2015 18:56

Wlepili Ci mandat za picie piwa? Sprawdź czy mieli prawo

Napisane przez Red
Pogoda w końcu się ustabilizuje, nadejdą ciepłe dni, a wraz z nimi tłumy amatorów pikników na wolnym powietrzu. Coraz częściej w ślad za nimi ruszają policjanci i strażnicy miejscy wypatrując otwartych butelek z piwem albo palącego się grilla. – Dzień dobry, dowód, mandacik… – te słowa popsuły już niejeden pogodny weekend. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach nie muszą popsuć. Nie znając prawa dajemy sobie „wlepić” mandat w okolicznościach, w których funkcjonariusz nie ma do tego podstaw.

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czytamy m.in.:  „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.”

Tymczasem, wbrew powszechnemu przekonaniu, nigdzie w Ustawie nie podano definicji „miejsca publicznego”, dlatego nie istnieje ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Jest to szczególnie istotne, gdyż często z ust funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej, słyszymy o mandatach wypisywanych osobom spożywającym napoje alkoholowe w miejscu publicznym.

Ustawa, nakładając zakaz na obywateli wskazuje zatem w sposób precyzyjny, jasny i jednoznaczny miejsca, w których spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione. Są to ulice, place i parki, a nie wszystkie miejsca publiczne.

Miejscy włodarze mogą jednak wprowadzić takie akty prawne, w których szczegółowo wymieniają miejsca gdzie nie wolno spożywać alkoholu. Muszą jednak jasno to prawo sprecyzować, na dodatek odpowiednio uzasadnić. To nie zawsze się udaje, a przykładem może być Wrocław – dlatego np. „wlepienie” mandatu za picie piwa na polderach i wałach przy Odrze często jest działaniem bezprawnym.

Gdzie natomiast możemy rozpalić grilla? Na przykład w parku, o ile w jego regulaminie nie widnieje jasno sprecyzowany zakaz. Możemy też grillować na… balkonie.

Więcej o tym gdzie można spożywać alkohol na terenie miast i grillować w opinii prawnej Romualda Kędzierskiego z Koksztys S.A.

SPOŻYWANIE ALKOHOLU I GRILLOWANIE – GDZIE DOZWOLONE, GDZIE ZAKAZANE?

Opinia prawna

Wstęp

Z uwagi na to, że zbliża się czas majówki, podczas którego wielu z nas będzie chciało odpocząć w gronie znajomych na świeżym powietrzu, warto wiedzieć, w jakich miejscach na terenie miast czy poza nimi możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych i rozpalanie grilla pod tzw. „chmurką”. Poniżej analiza istniejących uregulowań prawnych w tym zakresie, zawierająca także badanie problematyki skuteczności formułowania przez organy gmin konkretnych zakazów prawnych odnośnie spożywania napojów alkoholowych.

 

Krótka analiza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W art. 14 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.) – dalej zwanej Ustawą - wskazane zostały miejsca, obszary i obiekty, gdzie obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. I tak, szczególnie istotny z punktu widzenia omawianego tu zagadnienia ust. 2a ww. art. Ustawy stanowi: „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.”.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, nigdzie w Ustawie nie podano definicji „miejsca publicznego”, dlatego nie istnieje ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Jest to szczególnie istotne, gdyż często z ust funkcjonariuszy samych organów odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo w mieście, tj. policji czy straży miejskiej, słyszymy o mandatach wypisywanych osobom spożywającym napoje alkoholowe w miejscu publicznym.

Ustawa, nakładając zakaz na obywateli wskazuje zatem w sposób precyzyjny, jasny i jednoznaczny miejsca, w których spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione. Są to ulice, place i parki, a nie wszystkie miejsca publiczne, co należy zaznaczyć po raz kolejny.

Jednakże w ust. 6 art. 14 Ustawy, zawarto najistotniejszy z punktu widzenia dalszych ograniczeń przepis:

W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.”

Przepis ten daje zatem uprawnienie radzie gminy, tzw. delegację (upoważnienie) do wprowadzenia w aktach prawa miejscowego dalszych ograniczeń m.in. w zakresie miejsc, w których spożywanie napojów alkoholowych będzie zabronione. Ale rada gminy (rada miejska) może wprowadzać zakazy tylko co do określonych i jasno sprecyzowanych (a nie sformułowanych w sposób ogólny) miejsc i tylko ze względu na ich charakter, co powinno znaleźć odpowiednie uzasadnienie. Nie mogą być to więc dowolnie wybrane „miejsca publiczne”, ale tylko takie które posiadają specyficzny charakter. Powyższe potwierdza m.in. w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 705/12): „W art. 14 ust. 6 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawodawca zezwolił, by rada gminy w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub określonych obszarach gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych ze względu na charakter tych miejsc i obszarów. Ustalenie tych miejsc i obszarów nie może być dowolne, gdyż wymagane jest ustalenie szczególnego charakteru tych miejsc.(…)”.

Jak złożony jest to problem, ukażę na podstawie praktycznej analizy tego zagadnienia na przykładzie miasta Wrocławia.

 

Przykładowa regulacja prawna dot. zakazów spożywania alkoholu wprowadzona we Wrocławiu i nieważność większości uregulowań (dozwolony model ograniczeń)

Rada Miejska Wrocławia skorzystała z przytoczonego wyżej upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 14 ust. 6 Ustawy i wydała w dniu 7 lipca 2011 r. akt prawa miejscowego w postaci uchwały nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 165, poz. 2835) - dalej zwany Uchwałą.

Pierwotnie Uchwała wprowadzała bardzo restrykcyjne przepisy w § 4, zabraniające spożywania napojów alkoholowych w wielu miejscach publicznych: na ogólnodostępnych placach zabaw dla dzieci oraz na terenach rekreacyjnych dla młodzieży (np. boiska, skejtparki) - ust. 1, na obszarze nadrzecznych traktów spacerowych (ust. 2 pkt 1), na wałach przeciwpowodziowych (ust. 2 pkt 2), na promenadzie biegnącej wzdłuż Fosy Miejskiej (ust. 2 pkt 3), na terenie lunaparków, „wesołych miasteczek” i „parków rozrywki” (ust. 2 pkt 4), na podwórkach i wnętrzach międzyblokowych (ust. 2 pkt 5), na ogólnodostępnych częściach wspólnych budynków mieszkalnych (ust. 2 pkt 6), w przejściach podziemnych (ust. 2 pkt 7).

Uzasadnieniem wprowadzenia zakazów w przytoczonych wyżej miejscach miał być ich specyficzny charakter i przesłanki ochrony – np. zakaz spożywania alkoholu na wałach przeciwpowodziowych tłumaczono koniecznością ochrony tych obiektów, roślinności i urządzeń, a zakaz w stosunku do podwórek - potrzebą ograniczenia wandalizmu i zakłóceń porządku publicznego czy zapewnienia spokojnego i godnego wypoczynku.

Wskazana Uchwała została mocno zmodyfikowana przez Wojewodę Dolnośląskiego (dalej: Wojewoda) w dniu 29 lipca 2011 r. i duża część jej zapisów została uznana za nieważne z uwagi na niezgodność z prawem (w tym przede wszystkim z ww. Ustawą) i podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Powodem było zbyt ogólnikowe określenie miejsc, w których zabronione jest spożywanie alkoholu, a także brak uzasadnienia dla uznania, iż miejsca te – choć publiczne - posiadają specyficzny charakter. Jak czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, „(…) Jeśli zatem uznać, że wszystkie miejsca publiczne zasługują na specjalną ochronę uzasadniającą wprowadzenie zakazu spożywania w tych miejscach alkoholu, to wyłącznie uprawnionym do wprowadzenia takiego zakazu jest Ustawodawca na zasadach przewidzianych w art. 14 ust. 1 – 5 ustawy.”. Wnioskując a contrario, rada gminy (miejska) nie może dowolnie rozszerzać zakazów godzących w prawa i wolności obywatelskie, które wprowadza ustawa.

Argumentacja Wojewody została uznana za słuszną zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, jak i przez Naczelny Sąd Administracyjny. Co należy przypomnieć, ustawodawca zakazał spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, a nie na wszystkich podwórkach, nadrzecznych traktach czy wałach przeciwpowodziowych.

Tym samym, po weryfikacji Uchwały w trybie administracyjnym ostały się jedynie przepisy, które zakazywały spożywania napojów alkoholowych na ogólnodostępnych placach zabaw dla dzieci, na promenadzie biegnącej wzdłuż Fosy Miejskiej, na terenie lunaparków, „wesołych miasteczek” i „parków rozrywki”. Za nieważne zostały uznane więc zakazy spożywania alkoholu na nadbrzeżnych traktach spacerowych nad Odrą, jej dopływami i nad kanałami oraz na wałach przeciwpowodziowych, o ile oczywiście nie są one częścią ulicy lub parku. Przykładowo więc zakaz będzie obowiązywał na bulwarze Piotra Włostowica na Wyspie Piasek (cała wyspa jest objęta zakazem spożywania alkoholu), ale już nie na Wyspie Opatowickiej czy na Zimowisku Barek na Odrze na Osobowicach. Ponadto – co istotne - nie otrzymamy mandatu za spożywanie alkoholu na podwórkach, klatkach schodowych, przejściach podziemnych czy terenach rekreacyjnych dla młodzieży (np. boiska, skejtparki).

Na podstawie § 2 Uchwały wskazać należy również, iż w obrębie miasta Wrocławia obowiązuje zakaz spożywania napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu - z wyjątkiem piwa na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym stadionów, basenów, plaż i kąpielisk – z wyłączeniem tych części obiektów, które pełnią funkcję hotelową, gastronomiczną, centrum odnowy biologicznej, wypoczynku zorganizowanego. Przepis ten nie był kwestionowany przez Wojewodę i obowiązuje.

Osobno – o czym należy koniecznie wspomnieć – dnia 21 marca 1997 r. Rada Miejska Wrocławia uchwałą nr XXXVI/497/97 wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych na obszarze należącym częściowo do Starego Miasta i Śródmieścia, w skład którego wchodzą przede wszystkim wyspy na Odrze w centrum Wrocławia (m.in. Wyspa Słodowa, Wyspa Piasek czy Ostrów Tumski), ponadto całe ścisłe centrum miasta wokół Rynku czy w rejonie Placu Grunwaldzkiego oraz osiedla Ołbin czy Kleczków. Powyższy zakaz dotyczy również 24 parków miejskich wskazanych w uchwale nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku, nie dotyczy natomiast punktów sprzedaży posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w czasie imprez na otwartym powietrzu, na które wydana stosowne zezwolenia na sprzedaż, podawania i spożywanie napojów alkoholowych. Uchwała nr XXXVI/497/97 obowiązuje do dnia dzisiejszego odnośnie wszystkich jej zapisów.

Kazus wrocławski, omówiony dość szczegółowo w niniejszym artykule prawnym jest niezwykle pouczający i stanowi też swego rodzaju wskazówkę dla organów innych miast, jak w sposób zgodny z Konstytucją i ustawami (w tym cytowaną Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) formułować przepisy miejscowe w zakresie ograniczeń w sprzedaży, podawaniu i spożywaniu napojów alkoholowych. Organy uchwałodawcze nie mogą wykraczać poza kompetencję przyznaną im w Ustawie i dowolnie interpretować analizowanego art. 14 ust. 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna z tytułu nielegalnego spożywania napojów alkoholowych uregulowana została w art. 431 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 431

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,

podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Na podstawie art. 451 Ustawy, orzekanie w sprawach spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym mogą więc zostać ukarane mandatem karnym w wysokości 100 zł. Mandaty takie wypisywane są przez funkcjonariuszy Policji oraz straży miejskiej (gminnej).

 

Gdzie można, a gdzie nie można rozpalić grilla?

Odnośnie możliwości grillowania w mieście czy poza nim, wskazać należy, iż nie ma przepisów prawnych zajmujących się wyłącznie tym zagadnieniem, tak, jak ma to miejsce w przypadku przepisów odnośnie spożywania napojów alkoholowych. Kwestia ta pozostawiona jest najczęściej do regulacji organom, na których terenie (obszarze działania) chcemy rozpalić grilla, ewentualnie normowana jest w odrębnych aktach prawnych.

I tak, grillowanie jest dozwolone w parkach, o ile w ich regulaminach nie znajdziemy punktów dot. zakazu czynienia tego. Każdy park z reguły posiada swój regulamin i przed rozpaleniem grilla, najrozsądniej będzie zapoznać się z nim i upewnić, czy nie ma stosownych zakazów w tym zakresie. Jeśli jednak dany park (zwłaszcza miejski) nie posiada regulaminu, konieczne może okazać się zapoznanie z aktami prawa miejscowego, które powinny zawierać odpowiednią regulację w tej materii.

W przypadku lasów, obowiązuje generalny zakaz rozpalania ognia, wynikający z § 40 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§ 40

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (…)

Ten generalny zakaz nie wyklucza tego, iż w danym lesie, znajduje się wyznaczone miejsce do grillowania. Istnieje ponadto możliwość zgłoszenia straży leśnej grupy osób, która chciałaby rozpalić w wybranym przez siebie miejscu grilla lub ognisko. Miejsce to zostanie sprawdzone przez funkcjonariusza straży leśnej i - o ile nie będzie widział on żadnych przeciwwskazań - możemy uzyskać od niego stosowne zezwolenie.

Oczywiście każdy, kto posiada swoją działkę (ogródek działkowy), może na niej grillować. Ewentualne zakazy byłyby naruszeniem prawa własności.

Grillowanie na balkonie także nie jest generalnie zakazane i z tego tytułu raczej nie grozi nam mandat, jednakże trzeba być przygotowanym na możliwość zgłoszenia Policji przez naszego sąsiada zakłócenia porządku. Ponadto niektóre wspólnoty mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach uregulowania odnośnie zakazów grillowania.

Na koniec należy pamiętać o konieczności zachowania porządku (w tym nie śmiecenia), zasad bezpieczeństwa i nieniszczenia zieleni czy mienia publicznego, jeżeli grillowanie odbywa się w miejscu publicznym, w którym jest dozwolone.

 

Podsumowanie

Jeżeli chcemy bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów, w postaci np. mandatów, spędzić majówkę przy grillu i napojach alkoholowych, powinniśmy być świadomi swoich praw oraz obowiązków prawnych, w tym zakazów, które uregulowane są w przepisach powszechnie obowiązujących na terytorium całego kraju, jak i na obszarze poszczególnych gmin, parków pozamiejskich i innych obiektów w odrębnych regulaminach. Jak mówili bowiem starożytni Rzymianie i co aktualne jest do dzisiaj, Ignorantia iuris nocet, czyli „Nieznajomość prawa szkodzi”.

Niniejsza opinia prawna miała na celu krótkie, konkretne, a zarazem w miarę precyzyjne przedstawienie uregulowań prawnych i wskazanie obywatelom ich praw i obowiązków w temacie w niej omawianym.

 

ROMUALD KĘDZIERSKI

Prawnik Koksztys S.A.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.),

 • Uchwała nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 165, poz. 2835; t.j. z 2014 r. – Dz. Urz. Woj. Doln., poz. 4456),

 • Uchwała nr XXXVI/497/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Wrocławia (BU RMW z 1997 r., Nr 3, poz. 119),

 • Uchwała nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu (BU RMW z 1993 r. Nr 11, poz.101),

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).


 

Czytany 787488 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 kwiecień 2015 18:58

36907 komentarzy

 • Link do komentarza Pamelatop piątek, 30 marzec 2018 21:34 napisane przez Pamelatop

  Not much to tell about myself at all.
  Feels good to be a member of this community.
  I just hope I am useful at all
  [url=http://bestfilipinodatingsites.datingonlqw.com]Best Filipino Dating Sites[/url]

 • Link do komentarza online drugstore piątek, 30 marzec 2018 14:15 napisane przez online drugstore

  http://canadianpharmaciesdiscount.com/

 • Link do komentarza no prior prescription required pharmacy piątek, 30 marzec 2018 13:55 napisane przez no prior prescription required pharmacy

  http://canadianonlinepharmacymail.com/

 • Link do komentarza canadian pharcharmy online piątek, 30 marzec 2018 13:07 napisane przez canadian pharcharmy online

  http://canadianonlinepharmacygen.com/

 • Link do komentarza online pharmacy piątek, 30 marzec 2018 12:50 napisane przez online pharmacy

  http://canadianonlinepharmacybnt.com/

 • Link do komentarza lanWeelt piątek, 30 marzec 2018 12:15 napisane przez lanWeelt

  cialis
  cialis soft
  [url=https://besiktasboschservis.com/]cialis 20mg[/url] OK’

 • Link do komentarza AlyonaOpept piątek, 30 marzec 2018 05:50 napisane przez AlyonaOpept

  can buy viagra auckland|viagra list price|viagra per farmaco di signore|viagra safe online|efectos viagra en el deport|grapefruit viagra|viagra men women buy|viagra torrinomedic|viagra nhs uk|cheap female viagra sale uk|viagra cialis australia|bringing viagra mexico canada|il costo di 10 mg viagra|viagra flugzeug mitnehmen|usa viagra cheap|generic viagra nz|click here viagra now|generic viagra propecia|viagra professional dosage|best generic viagra seller|viagra herbario en farmacia|can viagra cause leg pain|click here cheap pill viagra|viagra price in inr|buy viagra overnight online|pregnancy and viagra|pfizer viagra blue pill|viagra black vomit|visit our site viagra dosage|best buy 100mg viagra tablets|buy no australia viagra|online shopping viagra online|viagra generika per nachnahme|viagra wirkstoffmenge|le viagra levitr|viagra increase|feeling after take viagra|purchase cialis and viagra|viagra canadian scam|generic viagra uk cheapest|will 100mg of viagra work|usefull link order viagra usa|viagra generica onlin|enter site viagra super active|viagra 100 mg caplin piont|online viagra u can|quel est le rle du viagra|pldora genrica de viagra|viagra dosage recomendation|viagra generico doctor simi|viagra ipertensione arteriosa|free cialis viagra samples|viagra prescriptions without|we choice buy viagra in mexico|uk buy viagra|click here buy internet viagra|viagra canada teva|muestra de viagra fedex|price of viagra 50 mg tab|prix viagra 50 mg pfizer|compre ventas viagra baratas|wow look it buy viagra pill|buy dapoxetine viagra online|generic canada viagra|achat cialis ou viagra|price viagra per pill|buy viagra tabs|africa south viagra|priligy and viagra together|cmo usar viagra|si perdoret viagra|click now viagra pfizer|viagra mg price|visit our site use viagra|uk viagra online paypal|viagra sin receta farmacia|la viagra generica funciona|i recommend viagra cheap|vipps pharmacy viagra|viagra store in chennai|tips buying viagra online|viagra canada com review|in uk place viagra to best|viagra bruxelles|viagra best ejaculation pills|mercury drugstore viagra|viagra price kuala lumpur|fake viagra ingredients|buy viagra discount online|what dosage viagra do i need|preisvergleich viagra 12|viagra online paypal andorra|buy viagra in ahmedabad|tabs viagra canada|canadian cheap generic viagra|buy unprescribed viagra|viagra pfizer ohne rezept|prices viagra|viagra in farmacia costo|india viagra generic|viagra generico santiago|viagra contraindicaciones|only for you viagra dosage|we use it viagra for women|viagra 20mg cipla|generic viagra medicine|cialis viagra milano|there any generic viagra|cvs pharmacy viagra prices|generic viagra from cipla|generic viagra vs professional|vente viagra naturel|viagra rezeptfrei paypa|comprare viagra e cialis|canadian viagra 50mg|find cheap price viagra|is viagra prescription free|sildenafil viagra tablets|commande viagra cialis|sale online viagra ie|we recommend viagra tablets|buy viagra online for women|preisvergleich viagra versan|viagra with dapoxetine review|viagra over counter california|wow look it samples of viagra|viagra supplements|order no viagra online|order viagra jelly overnight|sales on viagra|lowest viagra prices in canada|kaufen viagra|buy generic viagra jelly uk|viagra cialis autres|viagra napoli|como conseguir viagra en chile|viagra and male orgazum|order generic ca viagra|timing to take viagra|viagra overnight fedex cheap|stiff competition for viagra|only now generic viagra canada|order non generic viagra soft|comrpar viagra madrid|we like it viagra india|shall i take viagra medicine|click here viagra offical site|uk viagra cheapest|viagra aus polen kaufen|120 mg viagra|acheter du viagra lyon|cheap viagra force|viagraverkauf deutschland|viagra soft 2 day delivery|we like it cialis new viagra|cost of viagra levitra cialis|tomar viagra yahoo|viagra buyers|cialis or viagra|viagra 4 hour warning|wo kann man viagra bestelle|compra viagrapills|price for 100mg viagra tablets|australia viagra buy|generic viagra brands in india|black market viagra in canada|bene viagra o levitra|viagra samples free how to get|wholesale viagra china|tricare copay viagra|viagra for sale denver|viagra first time|comprare il viagra in india|buy tadalafil viagra|link for you viagra samples|precio del viagra en panam|viagra vent|one viagra tablets price|viagra cinese|i use it order viagra today|buying cheapest viagra|viagra female in uk|generico do viagra dosagem|viagra p apotek|how much 1 viagra tablet costs|viagra fencing australia|costo del viagra en lima|generisches viagra fr frau|per il viagra ci vuole ricetta|best viagra deals|generic viagra england|discount viagra us|viagra azul|just try cheap viagra pill|25 mg generic viagra|i recommend how to buy viagra|achat viagra espagne|kjope viagra online|viagra reaction time|with compare viagra viagra|prescription viagra france|viagra genrico de canad|cheap viagra a|reasons viagra might not work|preis viagra rezeptfrei|generika viagra billig|precio viagra farmacias chile|come comprare il canada viagra|viagra sleep problems|potenzmittel viagra usw|viagra for woman|viagra 100mg price costco|erboristeria viagra femminile|cheap viagra 25mg|viagra 100mg angebot|comprare viagra lin|viagra en pharmacie a paris|jama viagra|blindness and viagra|viagra billig piller|viagra dure|el viagra y la hipertension|viagra soft results forum|cheapest viagra and regalis|genuine viagra prices|viagra20 mg ohne rezept|visit web site viagra aus usa|viagra how often can one take|coste de viagra en farmacias|il viagra danneggia ludit|viagra in usa online|most effective herbal viagra|acquisto viagra austria|viagra zealand|usefull link price viagra|find cheap viagra online|brand viagra cheap 50|buy viagra in new delhi|viagra super bestellen|viagra ou cialis doctissimo|only for you viagra canadian|dosis viagra efectos|viagra online best pharmacy|click here 50mg viagra|viagra levitra ciali|only today viagra canada cheap|can i get viagra if im young|viagra zantac|como se faz viagra de mandioca|buy viagra onlines

  cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online
  cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online

  can buy viagra auckland|viagra list price|viagra per farmaco di signore|viagra safe online|efectos viagra en el deport|grapefruit viagra|viagra men women buy|viagra torrinomedic|viagra nhs uk|cheap female viagra sale uk|viagra cialis australia|bringing viagra mexico canada|il costo di 10 mg viagra|viagra flugzeug mitnehmen|usa viagra cheap|generic viagra nz|click here viagra now|generic viagra propecia|viagra professional dosage|best generic viagra seller|viagra herbario en farmacia|can viagra cause leg pain|click here cheap pill viagra|viagra price in inr|buy viagra overnight online|pregnancy and viagra|pfizer viagra blue pill|viagra black vomit|visit our site viagra dosage|best buy 100mg viagra tablets|buy no australia viagra|online shopping viagra online|viagra generika per nachnahme|viagra wirkstoffmenge|le viagra levitr|viagra increase|feeling after take viagra|purchase cialis and viagra|viagra canadian scam|generic viagra uk cheapest|will 100mg of viagra work|usefull link order viagra usa|viagra generica onlin|enter site viagra super active|viagra 100 mg caplin piont|online viagra u can|quel est le rle du viagra|pldora genrica de viagra|viagra dosage recomendation|viagra generico doctor simi|viagra ipertensione arteriosa|free cialis viagra samples|viagra prescriptions without|we choice buy viagra in mexico|uk buy viagra|click here buy internet viagra|viagra canada teva|muestra de viagra fedex|price of viagra 50 mg tab|prix viagra 50 mg pfizer|compre ventas viagra baratas|wow look it buy viagra pill|buy dapoxetine viagra online|generic canada viagra|achat cialis ou viagra|price viagra per pill|buy viagra tabs|africa south viagra|priligy and viagra together|cmo usar viagra|si perdoret viagra|click now viagra pfizer|viagra mg price|visit our site use viagra|uk viagra online paypal|viagra sin receta farmacia|la viagra generica funciona|i recommend viagra cheap|vipps pharmacy viagra|viagra store in chennai|tips buying viagra online|viagra canada com review|in uk place viagra to best|viagra bruxelles|viagra best ejaculation pills|mercury drugstore viagra|viagra price kuala lumpur|fake viagra ingredients|buy viagra discount online|what dosage viagra do i need|preisvergleich viagra 12|viagra online paypal andorra|buy viagra in ahmedabad|tabs viagra canada|canadian cheap generic viagra|buy unprescribed viagra|viagra pfizer ohne rezept|prices viagra|viagra in farmacia costo|india viagra generic|viagra generico santiago|viagra contraindicaciones|only for you viagra dosage|we use it viagra for women|viagra 20mg cipla|generic viagra medicine|cialis viagra milano|there any generic viagra|cvs pharmacy viagra prices|generic viagra from cipla|generic viagra vs professional|vente viagra naturel|viagra rezeptfrei paypa|comprare viagra e cialis|canadian viagra 50mg|find cheap price viagra|is viagra prescription free|sildenafil viagra tablets|commande viagra cialis|sale online viagra ie|we recommend viagra tablets|buy viagra online for women|preisvergleich viagra versan|viagra with dapoxetine review|viagra over counter california|wow look it samples of viagra|viagra supplements|order no viagra online|order viagra jelly overnight|sales on viagra|lowest viagra prices in canada|kaufen viagra|buy generic viagra jelly uk|viagra cialis autres|viagra napoli|como conseguir viagra en chile|viagra and male orgazum|order generic ca viagra|timing to take viagra|viagra overnight fedex cheap|stiff competition for viagra|only now generic viagra canada|order non generic viagra soft|comrpar viagra madrid|we like it viagra india|shall i take viagra medicine|click here viagra offical site|uk viagra cheapest|viagra aus polen kaufen|120 mg viagra|acheter du viagra lyon|cheap viagra force|viagraverkauf deutschland|viagra soft 2 day delivery|we like it cialis new viagra|cost of viagra levitra cialis|tomar viagra yahoo|viagra buyers|cialis or viagra|viagra 4 hour warning|wo kann man viagra bestelle|compra viagrapills|price for 100mg viagra tablets|australia viagra buy|generic viagra brands in india|black market viagra in canada|bene viagra o levitra|viagra samples free how to get|wholesale viagra china|tricare copay viagra|viagra for sale denver|viagra first time|comprare il viagra in india|buy tadalafil viagra|link for you viagra samples|precio del viagra en panam|viagra vent|one viagra tablets price|viagra cinese|i use it order viagra today|buying cheapest viagra|viagra female in uk|generico do viagra dosagem|viagra p apotek|how much 1 viagra tablet costs|viagra fencing australia|costo del viagra en lima|generisches viagra fr frau|per il viagra ci vuole ricetta|best viagra deals|generic viagra england|discount viagra us|viagra azul|just try cheap viagra pill|25 mg generic viagra|i recommend how to buy viagra|achat viagra espagne|kjope viagra online|viagra reaction time|with compare viagra viagra|prescription viagra france|viagra genrico de canad|cheap viagra a|reasons viagra might not work|preis viagra rezeptfrei|generika viagra billig|precio viagra farmacias chile|come comprare il canada viagra|viagra sleep problems|potenzmittel viagra usw|viagra for woman|viagra 100mg price costco|erboristeria viagra femminile|cheap viagra 25mg|viagra 100mg angebot|comprare viagra lin|viagra en pharmacie a paris|jama viagra|blindness and viagra|viagra billig piller|viagra dure|el viagra y la hipertension|viagra soft results forum|cheapest viagra and regalis|genuine viagra prices|viagra20 mg ohne rezept|visit web site viagra aus usa|viagra how often can one take|coste de viagra en farmacias|il viagra danneggia ludit|viagra in usa online|most effective herbal viagra|acquisto viagra austria|viagra zealand|usefull link price viagra|find cheap viagra online|brand viagra cheap 50|buy viagra in new delhi|viagra super bestellen|viagra ou cialis doctissimo|only for you viagra canadian|dosis viagra efectos|viagra online best pharmacy|click here 50mg viagra|viagra levitra ciali|only today viagra canada cheap|can i get viagra if im young|viagra zantac|como se faz viagra de mandioca|buy viagra onlines

 • Link do komentarza AlyonaDossy czwartek, 29 marzec 2018 23:08 napisane przez AlyonaDossy

  can buy viagra auckland|viagra list price|viagra per farmaco di signore|viagra safe online|efectos viagra en el deport|grapefruit viagra|viagra men women buy|viagra torrinomedic|viagra nhs uk|cheap female viagra sale uk|viagra cialis australia|bringing viagra mexico canada|il costo di 10 mg viagra|viagra flugzeug mitnehmen|usa viagra cheap|generic viagra nz|click here viagra now|generic viagra propecia|viagra professional dosage|best generic viagra seller|viagra herbario en farmacia|can viagra cause leg pain|click here cheap pill viagra|viagra price in inr|buy viagra overnight online|pregnancy and viagra|pfizer viagra blue pill|viagra black vomit|visit our site viagra dosage|best buy 100mg viagra tablets|buy no australia viagra|online shopping viagra online|viagra generika per nachnahme|viagra wirkstoffmenge|le viagra levitr|viagra increase|feeling after take viagra|purchase cialis and viagra|viagra canadian scam|generic viagra uk cheapest|will 100mg of viagra work|usefull link order viagra usa|viagra generica onlin|enter site viagra super active|viagra 100 mg caplin piont|online viagra u can|quel est le rle du viagra|pldora genrica de viagra|viagra dosage recomendation|viagra generico doctor simi|viagra ipertensione arteriosa|free cialis viagra samples|viagra prescriptions without|we choice buy viagra in mexico|uk buy viagra|click here buy internet viagra|viagra canada teva|muestra de viagra fedex|price of viagra 50 mg tab|prix viagra 50 mg pfizer|compre ventas viagra baratas|wow look it buy viagra pill|buy dapoxetine viagra online|generic canada viagra|achat cialis ou viagra|price viagra per pill|buy viagra tabs|africa south viagra|priligy and viagra together|cmo usar viagra|si perdoret viagra|click now viagra pfizer|viagra mg price|visit our site use viagra|uk viagra online paypal|viagra sin receta farmacia|la viagra generica funciona|i recommend viagra cheap|vipps pharmacy viagra|viagra store in chennai|tips buying viagra online|viagra canada com review|in uk place viagra to best|viagra bruxelles|viagra best ejaculation pills|mercury drugstore viagra|viagra price kuala lumpur|fake viagra ingredients|buy viagra discount online|what dosage viagra do i need|preisvergleich viagra 12|viagra online paypal andorra|buy viagra in ahmedabad|tabs viagra canada|canadian cheap generic viagra|buy unprescribed viagra|viagra pfizer ohne rezept|prices viagra|viagra in farmacia costo|india viagra generic|viagra generico santiago|viagra contraindicaciones|only for you viagra dosage|we use it viagra for women|viagra 20mg cipla|generic viagra medicine|cialis viagra milano|there any generic viagra|cvs pharmacy viagra prices|generic viagra from cipla|generic viagra vs professional|vente viagra naturel|viagra rezeptfrei paypa|comprare viagra e cialis|canadian viagra 50mg|find cheap price viagra|is viagra prescription free|sildenafil viagra tablets|commande viagra cialis|sale online viagra ie|we recommend viagra tablets|buy viagra online for women|preisvergleich viagra versan|viagra with dapoxetine review|viagra over counter california|wow look it samples of viagra|viagra supplements|order no viagra online|order viagra jelly overnight|sales on viagra|lowest viagra prices in canada|kaufen viagra|buy generic viagra jelly uk|viagra cialis autres|viagra napoli|como conseguir viagra en chile|viagra and male orgazum|order generic ca viagra|timing to take viagra|viagra overnight fedex cheap|stiff competition for viagra|only now generic viagra canada|order non generic viagra soft|comrpar viagra madrid|we like it viagra india|shall i take viagra medicine|click here viagra offical site|uk viagra cheapest|viagra aus polen kaufen|120 mg viagra|acheter du viagra lyon|cheap viagra force|viagraverkauf deutschland|viagra soft 2 day delivery|we like it cialis new viagra|cost of viagra levitra cialis|tomar viagra yahoo|viagra buyers|cialis or viagra|viagra 4 hour warning|wo kann man viagra bestelle|compra viagrapills|price for 100mg viagra tablets|australia viagra buy|generic viagra brands in india|black market viagra in canada|bene viagra o levitra|viagra samples free how to get|wholesale viagra china|tricare copay viagra|viagra for sale denver|viagra first time|comprare il viagra in india|buy tadalafil viagra|link for you viagra samples|precio del viagra en panam|viagra vent|one viagra tablets price|viagra cinese|i use it order viagra today|buying cheapest viagra|viagra female in uk|generico do viagra dosagem|viagra p apotek|how much 1 viagra tablet costs|viagra fencing australia|costo del viagra en lima|generisches viagra fr frau|per il viagra ci vuole ricetta|best viagra deals|generic viagra england|discount viagra us|viagra azul|just try cheap viagra pill|25 mg generic viagra|i recommend how to buy viagra|achat viagra espagne|kjope viagra online|viagra reaction time|with compare viagra viagra|prescription viagra france|viagra genrico de canad|cheap viagra a|reasons viagra might not work|preis viagra rezeptfrei|generika viagra billig|precio viagra farmacias chile|come comprare il canada viagra|viagra sleep problems|potenzmittel viagra usw|viagra for woman|viagra 100mg price costco|erboristeria viagra femminile|cheap viagra 25mg|viagra 100mg angebot|comprare viagra lin|viagra en pharmacie a paris|jama viagra|blindness and viagra|viagra billig piller|viagra dure|el viagra y la hipertension|viagra soft results forum|cheapest viagra and regalis|genuine viagra prices|viagra20 mg ohne rezept|visit web site viagra aus usa|viagra how often can one take|coste de viagra en farmacias|il viagra danneggia ludit|viagra in usa online|most effective herbal viagra|acquisto viagra austria|viagra zealand|usefull link price viagra|find cheap viagra online|brand viagra cheap 50|buy viagra in new delhi|viagra super bestellen|viagra ou cialis doctissimo|only for you viagra canadian|dosis viagra efectos|viagra online best pharmacy|click here 50mg viagra|viagra levitra ciali|only today viagra canada cheap|can i get viagra if im young|viagra zantac|como se faz viagra de mandioca|buy viagra onlines

  cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online
  cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online

  can buy viagra auckland|viagra list price|viagra per farmaco di signore|viagra safe online|efectos viagra en el deport|grapefruit viagra|viagra men women buy|viagra torrinomedic|viagra nhs uk|cheap female viagra sale uk|viagra cialis australia|bringing viagra mexico canada|il costo di 10 mg viagra|viagra flugzeug mitnehmen|usa viagra cheap|generic viagra nz|click here viagra now|generic viagra propecia|viagra professional dosage|best generic viagra seller|viagra herbario en farmacia|can viagra cause leg pain|click here cheap pill viagra|viagra price in inr|buy viagra overnight online|pregnancy and viagra|pfizer viagra blue pill|viagra black vomit|visit our site viagra dosage|best buy 100mg viagra tablets|buy no australia viagra|online shopping viagra online|viagra generika per nachnahme|viagra wirkstoffmenge|le viagra levitr|viagra increase|feeling after take viagra|purchase cialis and viagra|viagra canadian scam|generic viagra uk cheapest|will 100mg of viagra work|usefull link order viagra usa|viagra generica onlin|enter site viagra super active|viagra 100 mg caplin piont|online viagra u can|quel est le rle du viagra|pldora genrica de viagra|viagra dosage recomendation|viagra generico doctor simi|viagra ipertensione arteriosa|free cialis viagra samples|viagra prescriptions without|we choice buy viagra in mexico|uk buy viagra|click here buy internet viagra|viagra canada teva|muestra de viagra fedex|price of viagra 50 mg tab|prix viagra 50 mg pfizer|compre ventas viagra baratas|wow look it buy viagra pill|buy dapoxetine viagra online|generic canada viagra|achat cialis ou viagra|price viagra per pill|buy viagra tabs|africa south viagra|priligy and viagra together|cmo usar viagra|si perdoret viagra|click now viagra pfizer|viagra mg price|visit our site use viagra|uk viagra online paypal|viagra sin receta farmacia|la viagra generica funciona|i recommend viagra cheap|vipps pharmacy viagra|viagra store in chennai|tips buying viagra online|viagra canada com review|in uk place viagra to best|viagra bruxelles|viagra best ejaculation pills|mercury drugstore viagra|viagra price kuala lumpur|fake viagra ingredients|buy viagra discount online|what dosage viagra do i need|preisvergleich viagra 12|viagra online paypal andorra|buy viagra in ahmedabad|tabs viagra canada|canadian cheap generic viagra|buy unprescribed viagra|viagra pfizer ohne rezept|prices viagra|viagra in farmacia costo|india viagra generic|viagra generico santiago|viagra contraindicaciones|only for you viagra dosage|we use it viagra for women|viagra 20mg cipla|generic viagra medicine|cialis viagra milano|there any generic viagra|cvs pharmacy viagra prices|generic viagra from cipla|generic viagra vs professional|vente viagra naturel|viagra rezeptfrei paypa|comprare viagra e cialis|canadian viagra 50mg|find cheap price viagra|is viagra prescription free|sildenafil viagra tablets|commande viagra cialis|sale online viagra ie|we recommend viagra tablets|buy viagra online for women|preisvergleich viagra versan|viagra with dapoxetine review|viagra over counter california|wow look it samples of viagra|viagra supplements|order no viagra online|order viagra jelly overnight|sales on viagra|lowest viagra prices in canada|kaufen viagra|buy generic viagra jelly uk|viagra cialis autres|viagra napoli|como conseguir viagra en chile|viagra and male orgazum|order generic ca viagra|timing to take viagra|viagra overnight fedex cheap|stiff competition for viagra|only now generic viagra canada|order non generic viagra soft|comrpar viagra madrid|we like it viagra india|shall i take viagra medicine|click here viagra offical site|uk viagra cheapest|viagra aus polen kaufen|120 mg viagra|acheter du viagra lyon|cheap viagra force|viagraverkauf deutschland|viagra soft 2 day delivery|we like it cialis new viagra|cost of viagra levitra cialis|tomar viagra yahoo|viagra buyers|cialis or viagra|viagra 4 hour warning|wo kann man viagra bestelle|compra viagrapills|price for 100mg viagra tablets|australia viagra buy|generic viagra brands in india|black market viagra in canada|bene viagra o levitra|viagra samples free how to get|wholesale viagra china|tricare copay viagra|viagra for sale denver|viagra first time|comprare il viagra in india|buy tadalafil viagra|link for you viagra samples|precio del viagra en panam|viagra vent|one viagra tablets price|viagra cinese|i use it order viagra today|buying cheapest viagra|viagra female in uk|generico do viagra dosagem|viagra p apotek|how much 1 viagra tablet costs|viagra fencing australia|costo del viagra en lima|generisches viagra fr frau|per il viagra ci vuole ricetta|best viagra deals|generic viagra england|discount viagra us|viagra azul|just try cheap viagra pill|25 mg generic viagra|i recommend how to buy viagra|achat viagra espagne|kjope viagra online|viagra reaction time|with compare viagra viagra|prescription viagra france|viagra genrico de canad|cheap viagra a|reasons viagra might not work|preis viagra rezeptfrei|generika viagra billig|precio viagra farmacias chile|come comprare il canada viagra|viagra sleep problems|potenzmittel viagra usw|viagra for woman|viagra 100mg price costco|erboristeria viagra femminile|cheap viagra 25mg|viagra 100mg angebot|comprare viagra lin|viagra en pharmacie a paris|jama viagra|blindness and viagra|viagra billig piller|viagra dure|el viagra y la hipertension|viagra soft results forum|cheapest viagra and regalis|genuine viagra prices|viagra20 mg ohne rezept|visit web site viagra aus usa|viagra how often can one take|coste de viagra en farmacias|il viagra danneggia ludit|viagra in usa online|most effective herbal viagra|acquisto viagra austria|viagra zealand|usefull link price viagra|find cheap viagra online|brand viagra cheap 50|buy viagra in new delhi|viagra super bestellen|viagra ou cialis doctissimo|only for you viagra canadian|dosis viagra efectos|viagra online best pharmacy|click here 50mg viagra|viagra levitra ciali|only today viagra canada cheap|can i get viagra if im young|viagra zantac|como se faz viagra de mandioca|buy viagra onlines

 • Link do komentarza Mabel czwartek, 29 marzec 2018 22:12 napisane przez Mabel

  pogo casino slots
  casino online subtitrat
  free casino games and poker
  casino online subtitrat

 • Link do komentarza Rachele czwartek, 29 marzec 2018 13:42 napisane przez Rachele

  casino online subtitrat
  top rated free online casino games
  casino online usa
  casino online

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Te strony polecamy

Stomatolog

Sprzątanie

Serwis czystości dla firm

więcej

Serwis czystości

Sprzątanie

Serwis czystości dla firm

więcej

Serwis czystości